AJUNTAMENT
Carrer de Sant Andreu, s/n
08282 - Pujalt
NIF: P0817500B
Telèfon: 93-868.12.88
Fax: 93-868.01.02
E-mail: pujalt@diba.cat

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Oficina més propera:
IGUALADA
c/ Sant Carles, 43-45
Telèfon: 93-805.21.59
Fax: 93-411.78.28
E-mail: orgt.igualada@diba.cat

Gestions per internet: Organisme de Gestió Tributària

NORMATIVA
En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.
Accedir a la normativa

CONVOCATÒRIES
En aquesta pàgina trobareu els edictes i els anuncis que publica el municipi als butlletins oficials (BOPB, DOGC, BOE i DOUE) relatius a:
- Els processos selectius de personal d'accés lliure: les ofertes, les convocatòries i les altres publicacions relacionades, dels processos en curs.
- Les licitacions dels contractes administratius amb el procediment d'adjudicació obert, així com les seves adjudicacions.
- Les subvencions, els ajuts, les beques i els premis amb el termini de presentació de sol·licituds obert obert. També hi trobareu les concessions que hagin estat publicades.
Accedir a les convocatòries

PRESSUPOSTOS I PLANTILLES
En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi als butlletins oficials (BOPB i DOGC) relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris…), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.
Accedir als pressupostos i plantilles